งานภายใน : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


1. งานนโยบาย/แผน/ประกันคุณภาพ 

1.1.1. แผนงาน

1.1.2. รายงาน

1.3.1. งานพัฒนาระบบ

1.3.2. ประเมินผลปฏิบัติราชการ (กพร.)