บุคลากรสายสนับสนุน CCA


บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

นายเอกนรินทร์   ปิยะปัญญามงคล

รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์


นางสาวกมลวัลย์  เส็งสาย

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวชนาพร  ศรนุวัตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอรวรรณ   อุบลรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปิยะนุช  คณานับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัตติยา  สวัสดิ์มา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา  จันทร์ประภาส

รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นายกิตติพงษ์  หอมเนียม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกศิณี  นิธิสิริประไพ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปิยะกาญจน์   อภิชัยกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายนพพล  สินสืบผล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายภูมินันท์  ภูมี

นักวิชาการศึกษา

นายนาวิน  ศรีแสง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.นฤชา   นราผ่อง

นักวิชาการศึกษา

นางกัลยา  บัวเพชร

แม่บ้าน

นางสาวโอ๋  คำสม  

แม่บ้าน

นางสาวรุ่งรัศมี  แจ่มใจ

แม่บ้าน

นายธนายุทธ  ธรรมมีบุญ

พนักงานขับรถยนต์