คณะผู้บริหารวิทยาลัย


คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา

คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
E-Mail : kanyapat.ut@ssru.ac.th

ดร.สมทบ   แก้วเชื้อ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
E-Mail : somtop.ke@ssru.ac.th

ผศ.วิชชา  สันทนาประสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
E-Mail : witcha.sa@ssru.ac.th

ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
E-Mail : sawitree.ch@ssru.ac.th

ผศ.ธนิต พฤกธรา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-Mail : tanit.pu@ssru.ac.th

ดร.บัญยง พูลทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-Mail : banyong.ph@ssru.ac.th

นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
E-Mail : aknarin.pi@ssru.ac.th