หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามโครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่1)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามโครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่1)

admin cca
2024-01-17 20:06:13

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามโครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่1)  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2567 สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

#ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/pcvvyhu0.pdf

#ขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่

Suan Sunandha Rajabhat University Open for new student applications According to the special education project, bachelor's degree level Academic year 2024 (Round 1) from 1 Jan. - 31 Mar. 2024. You can apply at https://admission.ssru.ac.th/
#Recruitment announcement, click here https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/pcvvyhu0.pdf
#Applying process click here
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
"หลักสูตร รหัสวิชา
สาขาที่เปิดรับสมัคร คณะ สาขาวิชา
จำนวนรับ (ส-อา) จำนวนรับ (จ-ศ)
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมทรสงคราม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2301
กัญชาเวชศาสตร์ 2227
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
รวมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
วิทยาเขตสมุทรสงคราม 40 30 70 หลักสูตร
รหัสวิชา คณะ สาขาวิชา จำนวนรับ (จ (จ-ศ)
จำนวนรับ (ส (ส-อา) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาเขตนครปฐม ลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
3334 นิเทศศาสตร์
(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
รวมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 50
50"