หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมกับการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา แก่อาจารย์และบ
ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมกับการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา แก่อาจารย์และบ

admin cca
2022-05-18 14:57:08