หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต ร่วมประชุมหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Google Meet
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต ร่วมประชุมหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Google Meet

admin cca
2022-03-20 22:03:02


        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต ร่วมประชุมหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Google Meet และได้มีการเสนอร่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมเข้าสู่การวิพากษ์หลักสูตรในเดือนมีนาคม 

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์