หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 2 เล่ม
การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 2 เล่ม

admin cca
2022-04-18 00:46:15

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จำนวน 2 เล่ม โดยแบ่งเป็น สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ที่ถึงกำหนดครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 นี้จะเริ่มใช้รับนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ  รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว  และคุณกฤษณะ ธนะธนิต เป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 1 และระบบออนไลน์ Google Meet


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์