หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > อบรมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชำนิ นิลอรุณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อบรมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชำนิ นิลอรุณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cca
2022-03-20 21:48:47


        เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชำนิ นิลอรุณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการพัฒนาการศักยภาพให้มีคุณภาพสูงทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

  cca , ssru