หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาอบรมให้ความรู้ Online ในหัวข้อ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication) กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยนิเท
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาอบรมให้ความรู้ Online ในหัวข้อ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Crisis Communication) กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยนิเท

admin cca
2021-12-16 15:48:14