หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำประมาณการรายรับ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำประมาณการรายรับ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

admin cca
2022-03-20 22:49:20