Internal department : Student Affairs Development


1. งานกิจการนักศึกษา 

1.3.1. งานสโมสรนักศึกษา

1.3.2. งานกิจกรรมชมรม

1.3.3. สมาคมศิษย์เก่า

1.4.1. ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์กับหน่วยงานในประเทศ

1.4.2. ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศ

1.4.3. อื่นๆ...