หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

admin cca
2021-12-16 14:07:28

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.   ผศ.กัญภัส  อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมบุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มอบนโยบายยและแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา