หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล
คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล

admin cca
2021-11-14 23:36:56

         วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผศ.กัญภัส  อู่ตะเภา (รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์) และ คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวบุศรา  ศรีกระหนก  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องโถง (อาคาร 32) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรชภัฏสวนสุนันทา

       On October 15, 2021 Asst. Prof. Kanphat U-Tapao (Acting Dean of the College of Communication Arts) and the College of Communication Arts Administration Congratulations to Ms. Busara Srikanok, who has been appointed as the Acting Director. Personnel Management Division Suan Sunandha Rajabhat University at the Hall (Building 32), Office of the President Suan Sunandha Rajabhat University

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์