หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี
คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี

admin cca
2021-11-14 23:34:09

         วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผศ.กัญภัส  อู่ตะเภา (รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์) และ คณะผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางจุณีรัตน์  จันทร์นิตย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องโถง (อาคาร 32) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรชภัฏสวนสุนันทา

        On October 15, 2021 Asst. Prof. Kanphat U-Tapao (Acting Dean of the College of Communication Arts) and the College of Communication Arts Administration Congratulations to Mrs. Junirat Channit, who has been appointed as the Advisor to the President. Office of the President Suan Sunandha Rajabhat University at the Hall (Building 32), Office of the President Suan Sunandha Rajabhat University


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์