หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google m
ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google m

admin cca
2021-11-14 23:09:24

          วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.30 น. ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet

         On October 6, 2021, 9:00 a.m. - 4:30 p.m. Asst. Prof. Kanphat   UTapao, Acting Dean of the College of Communication Arts along with representatives of faculty members from the College of Communication Arts, alumni and graduate users Participated in the internal education quality assessment at the Suan Sunandha Rajabhat University level. Academic year 2020 in online format via Google meet system

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ
ข้อความ

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์