หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

admin cca
2022-03-20 22:13:13