Home > News > Executives / Teachers / Personnel > ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

admin cca
2021-09-16 18:29:19