หน้าหลัก > ประกาศ > วิทยาลัยฯ > แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

admin cca
2021-03-31 10:43:47

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


CCA เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ.pdf

แผนกลยุทธิ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2564.pdf

แผนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ปรับปรุง.pdf

แผนบริการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามท.pdf

  cca , ssru