อาจารย์


บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์


ผศ.วิโรจน์  ศรีหิรัญ

หัวหน้าแขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

รศ.สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

ผศ.ปาริชาต  รัตนบรรณสกุล

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

ผศ.ดร.ณรงค์ อนุรักษ์

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

อาจารย์สิริพร  มีนะนันทน์

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

อาจารย์ปุณรภา  ประดิษฐพงษ์

อาจารย์แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว

ผศ.วิภาณี  แม้นอินทร์

หัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ผศ.ภากิตติ์  ตรีสกุล

อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ผศ.กัญภัส  อู่ตะเภา

อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ดร.นันทิดา  โอฐกรรม

อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ผศ.เรวดี  ไวยวาสนา

อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

ดร.สาวิตรี  สุวรรณโณ

อาจารย์แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

อาจารย์อิสรี  ไพเราะ

หัวหน้าแขนงการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

ผศ.ชิโนรส  ถิ่นวิไลสกุล

อาจารย์แขนงการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

ผศ.ดร.ประกายกาวิล  ศรีจินดา

อาจารย์แขนงการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

ดร.ดุษฎี  นิลดำ

อาจารย์แขนงการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

ผศ.ธนิต  พฤกธรา

อาจารย์แขนงการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

อาจารย์สุภาภรณ์  วิมลชัยฤกษ์

หัวหน้าแขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

ผศ.สุปราณี  วัฒนสิน

อาจารย์แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

ผศ.นารีนารถ  ปานบุญ

อาจารย์แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

อาจารย์ประพจน์  ณ บางช้าง

อาจารย์แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ

อาจารย์แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์

อาจารย์แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

ผศ.สุวิมล  อาภาผล

อาจารย์แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

อาจารย์สมิทธินันท์  ไทยรุ่งโรจน์

อาจารย์แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

ดร.สมทบ  แก้วเชื้อ

อาจารย์แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย

ผศ.ปวิตร  มงคลประสิทธิ์

หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ผศ.ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ดร.กฤษณะ  เชื้อชัยนาท

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ดร.พงศวีย์  สุภานนท์

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์ปานแพร  บุณยพุกกณะ

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์ชินกฤต  อุดมลาภไพศาล

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ผศ.นิติธร อุ้นพิพัฒน์

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ดร.บัญยง  พูลทรัพย์

อาจารย์แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์สุธิดา  สิงหราช

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

ผศ.ดร.ทวิพาสน์  พิชัยชาญณรงค์

อาจารย์สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์เอกพจน์  ธนะสิริ

อาจารย์สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์

อาจารย์สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

อาจารย์สุธิดา  สิงหราช

รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์

อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์

อาจารย์ธีรพงศ์  เสรีสำราญ

อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ 

Assoc.Prof.Lonzia  Maurice Berry

อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์