บุคลากรสายสนับสนุน


บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

นายเอกนรินทร์  ปิยะปัญญามงคล

หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

นางสาวเกศินี  นิธิสิริประไพ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกมลวัลย์ เส็งสาย

นักประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต. หญิง อนุสรา  จันทร์ประภาส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชนาพร  ศรนุวัตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปิยะกาญจน์ อภิชัยกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายนพพล สินสืบผล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายนาวิน ศรีแสง

นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์